Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych

przez Dom Pomocy Społecznej „Mój Dom na Sielskiej”

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej „Mój Dom na Sielskiej”, z siedzibą w Olsztynie (10 – 802), ul. Sielska 34, e-mail: biuro@domopieki-olsztyn.pl, reprezentowany przez dyrektora.

2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować poprzez adres e-mailowy: iod@domopieki-olsztyn.pl.

3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udzielanie usług opiekuńczych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lit. c oraz lit. e, a także art. 9 ust. 1 lit. h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – w szczególności ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o  pomocy społecznej.

4. Odbiorcami danych Pani/Pana mogą być podmioty, którym Administrator zlecił wykonywanie zadań w związku z świadczeniem usług opiekuńczych oraz instytucje upoważnione z mocy prawa (tj. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i  w  celach, które wynikają z przepisów prawa). Innym podmiotom Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu o  którym mowa w pkt. 3 oraz wymagany obowiązującymi przepisami prawa.

6. Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz usunięcia.

7. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych niezgodnie z przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia usług opiekuńczych. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe udzielanie usług opiekuńczych.

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w  tym profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.